[ INFO] Můžete přejít na fotografie z výstavby III. etapy skládky >FOTOGRAFIE Z VÝSTAVBY III. ETAPY SKLÁDKY

V září 2022 započala dlouho plánovaná výstavba III. etapy skládky. Celému rozběhnutí projektu předcházelo vyjednávání s obcí Životice u Nového Jičína a několika soukromými občany o odkupu pozemků, čehož bylo dosáhnuto na přelomu let 2021 a 2022. Jakožto zhotovitel díla byla vybrána společnost COBBLER s.r.o.

Provozovaná II. etapa skládky má dle projektové dokumentace životnost k roku 2024 (při návozech cca 50 tis. m3 odpadů a koeficientu hutnění 1,3 – 1,4 t/m3). Zaměřením skládky k 12/2022 byla výsledná kubatury volné kapacity skládky stanovena na 73 200 m3 (hutnící koeficient 1,35 t/m3). Současnou výstavbou 1. části III. etapy dojde k rozšíření kapacity zařízení o 309 000 m3, což při standardním hutnění umožní uložit 417 150 t odpadů. Po započtení volné kapacity II. etapy a 1. části III. etapy zařízení, bude možno skládkovat po dobu dalších 10 let. Dle PD celé rozlohy nově plánovaného rozšíření skládky, součtem volné kapacity částí 1 (nyní budované) a části 2 (další stavba v budoucnu zahrnující přesun kompostárny) lze uložit 544 100 m3, tj. 734 535 t. Dle harmonogramu bychom v druhé polovině roku 2023 mohli již skládkovat na nové ploše.

Nabízí se otázka, kolik let ještě budeme moci celkem na území Životic u Nového Jičína skládkovat? Zbývající kapacita II. a III. etapy prodlouží životnosti skládky o 16 let (k roku 2039), uvedené za předpokladu současných návozů. Díky výstavbě zařízení k mechanicko-biologické úpravě (MBÚ – CEVYKO) na území Havířova v Prostřední Suché mezi bývalými černouhelnými doly František a Dukla, kam poputuje poměrná část komunálních odpadů končících v současné době na skládce, lze predikovat výrazné prodloužení životnosti skládky. Od r. 1993 bylo uloženo na skládku celkem 1 867 588 t odpadů.